آشنایی با انواع سلاح های شکاری
نخجیر 1 – جی اس 100
نخجیر 2 – جی اس 200
نخجیر 3 – جی اس 800
صیاد 2 – جی اس 600
شاهین – جی اس 400
آرش – جی اس 102
نابل – تراپ
نابل – اسکیت